VD har ordet

Avgående och tillträdande VD har ordet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

BEIJER GROUP skördade markanta framgångar med en stark tillväxt under 2021. Den höga efterfrågan på våra produkter har varit bred med en bra geografisk fördelning och omfattat alla segment som koncernen bearbetar. Orderingången steg med 40 procent till en ny rekordnivå och passerade en milstolpe om drygt två miljarder kronor.

Omsättningen ökade med 13 procent och rörelseresultatet uppgick till närmare 70 mkr. Den fina tillväxten beror till stor del på att våra kunders aktivitetsnivå har ökat efter att ha påverkats negativt av pandemin och otaliga nedstängningar.

Tyvärr har världen i pandemins efterdyningar drabbats av allvarliga obalanser i leveranskedjorna. Det gäller många insatsvaror liksom transporter, men allra hårdast har denna effekt slagit på tillgången på elektronikkomponenter.

I ett läge där utbudet på elektronikkomponenter från alla världens stora producenter har understigit efterfrågan har vi valt en medveten strategi att, så långt det har varit möjligt, prioritera vår leveransförmåga till kund för att på så sätt bibehålla goda kundrelationer. Det har inneburit att vi har fått köpa vissa bristkomponenter till betydligt högre priser på den så kallade spotmarknaden för att undvika produktionsstopp. Det bidrog till att upprätthålla en någorlunda god leveransförmåga vilket uppskattats av våra kunder.

Försäljning och rörelseresultat påverkades ändå negativt av bristsituationen, både i form av lägre levererade volymer och ökade kostnader som inte fullt ut har kunnat kompenseras av prisökningar under framförallt slutet av året. Försäljning och resultat skulle i annat fall varit högre.
   

Vi har stärkt vårt erbjudande ytterligare

Vi har satsat på att gå stärkta ur pandemin och de ekonomiska utmaningarna som dominerat världsekonomin de senaste två åren. Vi har därför valt att bibehålla en balanserad utvecklingstakt avseende produktutveckling och lanserat en rad nya produkter samt flyttat fram positionerna både produkt- och marknadsmässigt.

Westermo förvärvade under året det tyska företaget Eltec som kompletterade affärsenhetens erbjudande med trådlösa kommunikationslösningar för passagerarinformation till tåg. Dotterbolaget Virtual Access lanserade den första produkten i en planerad produktfamilj benämnd Merlin som riktar sig främst till energisegmentet. Som en annan viktig milstolpe i satsningen på energisegmentet lanserade Westermo under året även den första produkten som är godkänd för att användas inom automation av ställverk. En omfattande uppgradering av operativsystemet WeOS med ökad funktionalitet genomfördes under året.

Beijer Electronics introducerade 16 nya produkter som även omfattade uppgraderingar av mjukvara, bland annat mjukvaran iX som uppdaterades med ny funktionalitet. Korenix tog ytterligare steg i den nya produktplanen med den nya plattformen som bas – Korenix Switch OS platform som består av såväl mjukvara som hårdvara.
   

Våra satsningar ska bädda för fortsatt hög tillväxt

Våra satsningar ska bädda för fortsatt hög tillväxt och är ett led i den långsiktiga strategin som lades fast 2016. beijer group har omvandlats till en renodlad teknik- och kunskapskoncern där egenutvecklade produkter och tjänster främst i form av mjuk- och hårdvara numera svarar för över 90 procent av försäljningen. Merparten av försäljningen utgörs nu av nya produkter.

Vi har ett starkt och konkurrenskraftigt erbjudande till marknad och kunder som vi ska dra fördel av. Vår strategi har uppskattats av kunderna som visar ett allt större intresse för våra lösningar.

Digitaliseringen är den viktigaste och gemensamma drivkraften för tillväxt. Pandemistöden runt om i världen har till stor del också gått till investeringar i infrastruktur vilket bidragit och kommer att bidra till en god efterfrågan. Samtidigt är BEIJER GROUP liksom näringslivet i stort samtidigt beroende av den generella konjunkturutvecklingen i den globala ekonomin. Efter nedgången 2020 återhämtade sig världsekonomin under 2021. Pandemin ställde till avsevärda problem som berörts ovan. Problem kvarstår i viss utsträckning under inledningen av det nya året. I skrivande stund verkar pandemin klinga av men det är svårt att bedöma när läget helt kan normaliseras. Kriget i Ukraina har även ökat riskerna i den globala ekonomin men det är för tidigt att utvärdera effekterna på den ekonomiska aktiviteten i världsekonomin. BEIJER GROUPs direkta affärsmässiga exponering mot denna region är mycket liten. Det finns därför en god potential att öka försäljningen till befintliga kunder och att bearbeta nya kunder för att lägga dem till kundlistan.
   

Mål om tillväxt på minst tio procent med 15 procent i rörelsemarginal

BEIJER GROUPs intäktsmodell bygger på ett nära samarbete med kunderna i långsiktiga utvecklingsprojekt. Den färdiga produkten, som består av både mjuk- och hårdvara, är specifik och inkluderas i kundernas helhetslösningar med livscykler upp emot tio år. Det ger repetitiva och stabila intäkter under lång tid. Därutöver ger framtida uppgraderingar av mjukvara möjlighet till utökade affärer. Strategin sammantaget utmynnar i att BEIJER GROUPs olika bolagsinnehav ska ha kapacitet att visa en organisk tillväxt på minst tio procent per år och ha en potential att nå en rörelsemarginal på 15 procent.
   

Medarbetarna bakom framgångarna

BEIJER GROUPs organisation och medarbetare har alla förutsättningar att infria dessa mål. Medarbetarnas insatser och kompetens har varit avgörande för att i möjligaste mån parera effekterna av pandemin och de ekonomiska utmaningarna. Under förhoppningsvis mer normala omständigheter kommer arbetet visa sig synligt och mer påtagligt i försäljning och resultat. Det är de enskilda individernas professionella prestationer med stöd av varandra och tillgång till koncernens resurser som skapar resultaten. Ledorden är frihet under ansvar. Individuell frihet ger utrymme för kreativitet. Med det följer också individuellt ansvar att följa lagar, regler och företagets riktlinjer för att driva en hållbar verksamhet.

Hållbarhet är en viktig del och ska vara integrerad i verksamheten hos BEIJER GROUP. Vi har under året noga följt och analyserat EUs så kallade taxonomi, som är ett klassificeringssystem för hållbara investeringar, och hur taxonomin påverkar beijer groups verksamhet.Mer om detta framgår av vår hållbarhetsrapport som publiceras i sin helhet separat. En sammanfattning av rapporten återges i årsredovisningen.
  

Prioriteringar 2022

Vi lägger stor vikt vid att höja lönsamheten i riktning mot målen. Efter pandemins verkningar med bland annat sjukskrivningar och stora störningar i materialförsörjningen finns det utrymme för förbättringar. Ett högre kapacitetsutnyttjande och mindre störningar kommer att bidra till ökad produktivitet. En fortsatt ökad försäljning bidrar också till högre lönsamhet. Vi är även vaksamma på den stigande inflationstakten och har beredskap för ytterligare prisjusteringar. Vi har redan genomfört eller aviserat prishöjningar för att kompensera de högre inköpskostnaderna. Höjningarna får genomslag med viss tidsfördröjning under innevarande år.

Vi kommer vidare att fortsatt utveckla och ta vara på möjligheter som sammanslagningen mellan Beijer Electronics och Korenix ger. Från årsskiftet arbetar affärsenheterna under en gemensam organisation rent operativt med en tydlig ledningsstruktur. Den externa rapporteringen utformas under en gemensam enhet med namnet Beijer Electronics. Sedan samarbetet inleddes 2020 har affärsenheterna samordnat marknadsföring, försäljning, leveranskedjor och lagerhantering.

Att riktningen är rätt bekräftades av genombrottsordern på cirka 24 mkr från en av världens största halvledartillverkare som Beijer Electronics och Korenix gemensamt erhöll i slutet av 2021. Under 2022 kommer samordningen av tillverkning och produktion att slutföras. Härutöver kommer produktutvecklingen att samordnas.
   

Utsikter för 2022

Sammantaget har vi genom ett målmedvetet arbete skapat en solid bas för fortsatt god tillväxt och en högre lönsamhet kommande år. Under inledningen av 2022 har efterfrågan varit fortsatt god med en växande marknad. BEIJER GROUP har också gått in i det nya året med en rekordstor orderbok och ett stärkt kunderbjudande. Vi bedömer därför att koncernen har goda förutsättningar att fortsatt visa ett förbättrat ekonomiskt utfall för 2022 jämfört med 2021.

 

Jenny Sjödahl 
VD och koncernchef 

Per Samuelsson
VD och koncernchef (avgick 28 februari 2022)