2018 i korthet

Affärsenheten Korenix visade en bra tillväxt i orderingång och försäljning under 2018. Efter omställningen av organisationen 2017 låg fokus på återhämtning under det gångna året. Korenix trimmade in den nya organisationen och byggde ut nätverket av distributörer. En ny strategisk plan lades fast med fokus på utveckling av nya produkter med högre prestanda under åren 2019-2021.

Erbjudande och marknad

Kommunikationslösningar

Korenix erbjuder marknaden avancerade datakommunikationslösningar såväl trådlöst som över Ethernet. Erbjudandet består av både mjukvara och hårdvara. Korenix fokuserar bland annat på trådlösa kommunikationslösningar med inriktning på övervakning och säkerhet. Bolaget vänder sig till ett antal utvalda marknadssegment.Transportsektorn med behov av informationssystem och kommunikationslösningar för bussar, tåg, tunnelbana, tunnlar, vägar och flygplatser är ett viktigt segment. Energi och kraftdistribution är ett annat prioriterat segment. IIoT-lösningar (Industrial Internet of Things) kopplade till automation inom tillverknings- och halvledarindustrierna är likaså ett prioriterat segment. Marknaden visar en generellt hög tillväxt.

 

 

 

 

 

Säljkanaler

Korenix marknadsför och säljer kommunikationslösningar genom olika kanaler – egen säljorganisation, försäljning genom OEM-kunder, systemintegratörer och distributörer. I Taiwan sker försäljningen genom egen säljorganisation. I Kina består organisationen av fem distributörer och tolv ”key accounts”. Försäljningen globalt utanför Taiwan och Kina sker genom ett nätverk av distributörer som successivt byggs ut.

 


Marknadssegment

De största segmenten utgörs av övervakning, transport och infrastruktur, kraftsektorn samt tillverkande industri.

 Försäljning och kunder

Korenix säljer globalt med 46 procent av försäljningen i Asien under 2018. OEM-kunder stod för 20 procent av försäljningen och distributörer för 31 procent.